Štatút

ŠTATÚT

ZLATÝ KLINEC 2018

 

1. ZÁKLADNÉ  PODMIENKY

 

1.1.

 Vyhlasovateľom súťaže je spoločnosť Ad Awards Association, s. r. o.

 

1.2.

 Odbornými garantmi súťaže sú Klub reklamných agentúr Slovenska (KRAS), Art Director's Club Slovensko (ADC) a odborný mesačník Stratégie.

 

1.3.

Najvyšším orgánom súťaže je trojčlenný prípravný a organizačný výbor (POV), ktorý sa skladá z jedného zástupcu Klubu reklamných agentúr Slovenska, jedného zástupcu Art Director's Clubu Slovensko a jedného zástupcu odborného mesačníka Stratégie. Každý zástupca je povinný písomne menovať svojho náhradníka.

 

1.4.

Výkonným orgánom súťaže je výkonný riaditeľ, ktorého navrhujú a volia členovia POV.

 

1.5.

Podmienkou prijatia kreatívnych prác do súťaže je včasné doručenie prihlásenej práce do dňa uzávierky v určenej forme a podľa technických podmienok uvedených v tomto štatúte, doručenie riadne, úplne a pravdivo vyplnenej prihlášky ku každej prihlásenej práci spolu s popisom v slovenskom jazyku, uhradenie príslušných poplatkov do určeného termínu a v prípade právnických osôb doručenie výpisu z Obchodného registra SR (najviac 3 mesiace starý) alebo kópie o registrácii živnosti prihlasovateľa. Výpis nie je požadovaný od agentúr, ktoré sú členom Klubu reklamných agentúr Slovenska..

 

1.6.

Súťažné práce nesmú obsahovať branding prihlasovateľa. Prípravno­organizačný výbor si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže takú súťažnú prácu, z ktorej prihlasovateľ neodstráni branding ani po výzve zo strany POV a v lehote určenej na jej odstránenie.

 

1.7.

 Do súťaže môžu byť prihlásené iba také práce, ktoré spĺňajú nasledujúce kritériá:

·       K zverejneniu prác (použitiu pre reklamné účely) prišlo v termíne od 26. mája 2017 do 25. mája 2018. Do súťaže môžu byť prihlásené aj také práce, ktoré boli zverejnené pred 26. májom 2017 a zároveň ich zverejnenie (použitie pre reklamné účely) pokračovalo aj po 26. máji  2017, a ktoré zároveň neboli prihlásené do iného predchádzajúceho ročníka súťaže, bez ohľadu na kategóriu súťaže.

·       Boli podľa zadania klienta vytvorené  v Slovenskej republike,

·       Majetkové práva k týmto prácam originálne vykonáva osoba so sídlom alebo bydliskom v Slovenskej republike,

·       Boli súčasťou reklamnej kampane v Slovenskej republike, resp. v Slovenskej republike boli použité ako reklama

·       alebo boli súčasťou reklamnej kampane mimo Slovenskej republiky /agentúra je v tomto prípade  povinná doložiť potvrdenie od klienta, že prácu realizovala/.

·       Sú prihlásené do takej kategórie, v ktorej boli v médiách od 26. mája 2017 do 25. mája 2018 alebo pred týmto obdobím zverejnené podľa tohto štatút,

·       Komunikačný koncept bol vytvorený subjektom so sídlom, alebo bydliskom v Slovenskej republike.

 

Prípravno­organizačný výbor si vyhradzuje právo v prípade pochybností o pravdivosti prihlášky, o splnení kritérií na prihlásenie práce do súťaže, o pôvodnosti a originalite nezaradiť prihlásenú prácu do súťaže.

 Prihlasovateľ svojím podpisom prihlášky potvrdzuje, že sa oboznámil s podmienkami súťaže, že zobral na vedomie uvedené kritériá, že súhlasí so štatútom súťaže bez výhrady a že ním prihlásené práce spĺňajú všetky kritériá určené štatútom súťaže.

 

2. KATEGÓRIE

 

2.1.

 

Súťaží sa v nasledujúcich kategóriách a podkategóriách:

 

KATEGÓRIA A – VIZUÁL

 A1 - ­ Print

A2 -  ­ Poster  

A3 - Online vizuál („Novodobý print“ - cover page, status s fotografiou, staticky banner – statický vizuál, ktorý nebol publikovaný v tlači, ale spĺňa kritériá printu, či posteru. Hodnotí sa takisto ako print a poster – idea, prevedenie, art direction a copy.)

A4 - ­ Selfpromo

A5 - ­ Vizuál pre neziskové organizácie

 

KATEGÓRIA B – OUT OF HOME

B1 - ­ Komerčné produkty a služby

B2 -  ­ Selfpromo

B3 - ­ Verejnoprospešná činnosť pre neziskové organizácie

 

KATEGÓRIA C – CRAFT
C1 - Best Copywriting

C2 - Best Artdirection 

C3 - Best Digital Craft

C4 - Best Film Craft

C5 - Best Sound Craft

C6 - Best Illustration

C7 - Best Photography

C8 - Selfpromo

C9 - Craft pre nekomerčné subjekty

 

KATEGÓRIA D – DESIGN

D1 - Logo & Identity

D2 - Publikácie a tlačoviny

(Tlačoviny, knihy, brožúry, letáky, pozvánky, ktoré majú priamy vzťah ku komerčnej komunikácii.)

D3 - POS & DM materiály

(Tlačoviny a objekty určené na priame oslovenie zákazníka.)

D4 - Obalový dizajn

D5 - Websites & Mobile

D6 - Selfpromo

D7 - Design pre nekomerčné subjekty

 

 

KATEGÓRIA E – AUDIO REKLAMA

E1 - ­Rádio

E2 ­- Iné audio formáty (Spotify, Instore, vlaky, autobusy a ostatne)

E3 - ­Selfpromo

E4 ­- Audio reklama pre nekomerčné subjekty

E5 ­- Upútavky na program, jingle

 

KATEGÓRIA F – FILM

F1 - ­ Televízna reklama pre komerčné subjekty

F2 - ­ Kinoreklama pre komerčné subjekty

F3 ­-  Online film a video pre komerčné subjekty

F4 ­ - Selfpromo

F5 ­- Upútavky na program, jingle

F6 - Film pre nekomerčné subjekty

 

 KATEGÓRIA G – DIGITAL
G1 ­-  Banners and other rich media

G2 -­ Social Media 

G3 -  Mobile & Apps

G4 ­ -  Influencer marketing 

G5 ­ -   Other digital solutions //screensavers, widgets, tickers, organisers, calendars, diaries,  counters, calculators, etc.

G6 ­-   Selfpromo

G7 ­ -  Digital pre nekomerčné subjekty

 

KATEGÓRIA H –MEDIA

H1 ­  -  Klasické médiá – TV, rádio, kino, print, poster, outdoor, budovy, objekty a zariadenia(výnimočné kreatívne využitie klasických nosičov, mediálna kreativita, mediálne plánovanie)

H2  ­-   New media (kreatívne použitie netradičných alebo nových nosičov)

H3  ­-   Sponzoring a špeciálne eventy

H4 ­ -   Branded content

H5 - ­   Selfpromo

H6  ­-   Media pre neziskové organizácie

 

KATEGÓRIA I – PROMO & ACTIVATION

I1 – B2B Event – Externé podujatia

(Live marketing, eventy a podujatia ako riadené udalosti určené pre priame oslovenie cieľovej skupiny koncových zákazníkov.)

I2  ­    B2C (...to customers) event, externé podujatia (Live marketing, eventy a podujatia prihlásené v tejto kategórii sú riadené udalosti určené pre priame oslovenie cieľovej skupiny koncových zákazníkov – užívateľov produktov a služieb zadávateľom. Primárnym cieľom môže byť edukácia cieľovej skupiny, podpora predaja, produktová aktivácia, uvádzanie produktov na trh, voľno­časová aktivácia, predstavenie nových služieb či produktov s cieľom dosiahnutia definovaných obchodných cieľov – zvýšenie predajnosti, návštevnosti a pod.)

I3 – B2I Event – Interné podujatia 

(Live marketing,eventy a podujatia ako riadené udalosti určené „dovnútra“ zadávateľa – pre zamestnancov, manažment, akcionárov a pod.)

I4 – Promotion

(Akcie na podporu predaja a loyality zákazníkov, in-store aktivity, špeciálne ponuky, ochutnávky, súťaže a pod.)

I5 – Direct marketing

(Aktivity cielené priamo na spotrebiteľa.)

I6 – Response & Real time activities

(Offline a online aktivity zamerané na okamžitú reakciu zákazníka.)

I7 - Selfromo

I8 - Promo & Activation pre nekomerčné subjekty

 

 

KATEGÓRIA J – KREATIVITA  V  PR KAMPANI

J1 ­    Corporate Communications (Projekty na podporu firemnej povesti a imidžu, vzťahy s médiami, krízová komunikácia, komunikačná podpora strategických zmien, change management)

J2 ­    Business to Business PR a Business to Consumer PR (PR projekty pri komunikácii firmy s obchodnými partnermi. Podpora značky, launch nových produktov a služieb, podpora existujúcich produktov, zákazníckych služieb.PR projekty pre podporu produktových značiek a služieb určených pre konečného spotrebiteľa. Ide napríklad o uvedenie nového produktu či služby na trh, podpora existujúcich produktov, relaunch a integrovaný marketing)

J3 ­    Community Relations a Internal Communication (Projekty zamerané na vytváranie dlhodobých vzťahov medzi firmou a ostatnými stakeholdermi. Ide napríklad o projekty z

 oblasti Corporate Social Responsibility, sponzorstva, firemnej filantropie, podpora záujmových združení, kampane pre tretí sektor a projekty na úrovni miestnej samosprávy. Projekty komunikácie korporácií s internými cieľovými skupinami – zamestnancami či akcionármi. Patria sem firemné médiá – tlačové i elektronické, projekty zlepšovania firemnej kultúry, motivačné programy využívajúce nástroje internej komunikácie, employee relations atď.)

J4 - Community building/management

J5  ­   Selfpromo PR

J6  ­   PR  pre neziskové organizácie a projekty

 

 

KATEGÓRIA K -  KAMPAŇ

K1 – Integrovaná kampaň pre komerčné subjekty

K2 – Digitálna kampaň pre komerčné subjekty

K3 - Selfpromo

K4 - Kampaň pre nekomerčné subjekty

 

Za reklamnú kampaň sa pre účely tejto súťaže považuje také dielo, ktoré bolo realizované najmenej v dvoch rozličných typoch médií. Prihlasovateľ má právo prihlásiť do tejto kategórie aj práce, ktoré predtým prihlásil samostatne do jednotlivých kategórií.

 

Kampane budú v II. kole hodnotené porotou v rámci verejných prezentácií, ktoré sa uskutočnia v deň vyhlásenia výsledkov, v čase a podľa podmienok určených POV v nadväznosti na sprievodný program ZK. Agentúry majú vyhradený čas 10 minút na prezentáciu a porotcovia majú priestor 5 minút na kladenie otázok. V rámci verejných prezentácií majú právo klásť otázky prezentátorom výhradne členovia poroty, a to vecne, jasne a s relevanciou k prezentovanej kampani. Otázky či vstupy porotcov nemôžu mať  znevažujúci charakter. Člen poroty, ktorý je v nejakom vzťahu s prezentujúcou kampaňou, musí tento vzťah deklarovať  a nemôže do prezentácie vstupovať, dopĺňať ju či ju inak komentovať. Prezentátori musia byť pripravení zodpovedať akúkoľvek otázku v súvislosti s prezentovanou kampaňou, dodatočné doplnenie informácií nie je možné.

 

2.2.

 

Počet prác prihlásených do jednotlivých kategórií od jedného prihlasovateľa nie je obmedzený. Prihlasovateľ má právo prihlásiť príspevky samostatne alebo ako seriál.  Porota má však právo zlučovať, alebo rozdeľovať práce prihlásené ako sériu.

 

2.3.

 

POV pred začiatkom práce poroty posúdi, či prihlásené práce spĺňajú  štatút súťaže a či sú prihlásené v správnych kategóriách. POV má právo vyradiť zo súťaže príspevky, ktoré nespĺňajú štatút súťaže. V takomto prípade prihlasovateľ nemá právo na vrátenie finančných prostriedkov.

 Pokiaľ bol príspevok prihlásený do inej kategórie, než do ktorej patrí, POV a porota súťaže na svojom zasadnutí  majú právo preradiť ho do správnej kategórie.

 

3. OCENENIA

 

3.1. Zlatý, Strieborný a Bronzový klinec 2018

 V každej z kategórií a podkategóriách sa udeľujú tieto ocenenia: Zlatý klinec, Strieborný klinec, Bronzový klinec. Porota sa môže rozhodnúť neudeliť niektorú z cien alebo neudeliť žiadnu cenu v ktorejkoľvek kategórii. Počet Zlatých, Strieborných a Bronzových klincov udelených v jednotlivých kategóriách nie je obmedzený.

 

3.2. GRAND PRIX 2018

Porota môže okrem cien z bodu 3.1. udeliť aj jednu mimoriadnu cenu ­ Grand Prix 2018 (pozri bod 4.3.9.) len pre komerčné subjekty.

 

3.3. FILIP  2018

 Súčasťou ocenení odovzdávaných na Zlatom Klinci 2018 je aj cena Filip 2018, ktorú udeľuje ADC slovenskej kreatívnej osobnosti za výnimočný prínos v kreativite slovenskej reklamy v roku 2017.

 

 

3.5.    Špeciálna cena ART PRIX

 Cenu za unikátny počin  roka môžu udeliť členovia kmeňových porôt aktuálneho ročníka Zlatého klinca ako ocenenie jednotlivcovi za výrazný umelecký vklad do reklamného diela.  Ocenenie môže byť udelené v niektorej z nasledujúcich kategórií (profesií):

 ­  fotografia

 ­  ilustrácia, grafika resp. iné výtvarné dielo

 ­  hudba

 ­  réžia

 ­  kamera

 ­  iné

 

Cenu za Umelecký počin roka môžu udeliť členovia kmeňových porôt hlasovaním o udelení ceny /dvojtretinovou väčšinou/, pričom môže byť udelená najviac jedna cena. Do jednotlivých kategórií sa príspevky neprihlasujú, porota vyberá kandidátov na toto ocenenie tým spôsobom, že počas hodnotenia jednotlivých súťažných kategórií Zlatého Klinca zaznamenáva prípadné výrazné umelecké počiny v spomenutých profesiách. Rozhodovanie o udelení  Ceny za umelecký počin nasleduje po vyhodnotení všetkých kategórií Zlatého Klinca. Cena je udeľovaná menovite tvorcom. Za toto ocenenie neprislúchajú žiadne body v hodnotení Agentúra roka.

 

3.6.    Špeciálna cena pre Agentúru večera  Zlatého Klinca 2018 – Véčko

 

Véčko je ocenenie pre agentúru, ktorá získa najviac bodov podľa počtu ocenení hodnotených metodikou  podľa bodového systému:

 

 

Grand Prix  150

Zlatý Klinec reklamná kampaň   100

Strieborný Klinec reklamná kampaň  70

Bronzový Klinec reklamná kampaň   50

Finalista reklamná kampaň  25

Zlatý Klinec 70

Strieborný Klinec  50

Bronzový Klinec  30

Finalista/short list  10
 

Ocenenie bude verifikované minimálne dvomi členmi P.O.V.  V prípade rovnosti hlasov dvoch, alebo viacerých agentúr, ocenenie získajú  obe, prípadne všetky agentúry s najvyšším bodovým ziskom.

 

4. POROTA

 

4.1. Vytvorenie poroty

Prihlásené súťažné práce hodnotia  dve poroty súťaže Zlatý klinec 2018, ktoré majú po  7 kmeňových porotcov /spolu s predsedom poroty/, 2 špecialistov pre kategóriu C, G, I, J, E, H a I a 4 špecialistov pre kategóriu K. Porota Single channel jury hodnotí kategórie A, B, C, D, E, F a Multi channel jury G, H, I, J, K. Kandidátov do kmeňovej poroty, predsedu poroty navrhuje ADC písomne, najneskôr do 29. marca 2018. Špecialistov pre kategóriu G –  Digital navrhuje Asociácia digitálnych marketingových Agentúr /ADMA/, K – Kampaň navrhuje Klub reklamných agentúr Slovenska /KRAS/ , kategóriu J – Asociácia PR agentúr na Slovensku /APRSR/, kategóriu I ­ BTL komunikačná asociácia, D- Únia dizajnérov. V prípade ak niektorá z profesijných združení nepošle svoj návrh v stanovenom termíne špecialistov navrhne P.O.V.

Ku každej nominácii musí KRAS i ADC predložiť i stručné profesijné CV so získanými oceneniami každého kandidáta. Návrh ADC na zloženie slovenskej časti kmeňovej poroty je predložený v tvare copywriter a jeho náhradníci, art director a jeho náhradníci, pričom ADC určuje i poradie nominovaných. Súčasťou návrhu celej poroty budú aj tri nominácie na predsedu poroty, ktorého schvaľuje POV.

 Návrh ADC na zostavenie poroty definitívne schvaľuje POV po predchádzajúcom stanovisku Valného zhromaždenia KRAS.

 

4.1.1. Kmeňová porota

 

Kmeňové poroty tvorí sedem  členov – šesť zo Slovenska a jeden zo zahraničia. Za zahraničného porotcu sa pre účely tohto štatútu považuje osoba, ktorá reprezentatívnym spôsobom pôsobí v profesii súvisiacej s príslušnou kategóriou na trhoch mimo SR. Členom poroty sa môže stať iba všeobecne uznávaná osobnosť reklamy. Členovia poroty musia byť priamymi tvorcami reklám, z ktorých minimálne dve získali významné domáce alebo zahraničné ocenenie, pričom domáce musí byť minimálne Bronzový Klinec a z medzinárodných cien sú to všetky ocenenia z medzinárodných súťaží, ktoré vstupujú do hodnotenia Agentúry roka.

 V kmeňovej porote sú vyvážene zastúpené základné kreatívne profesie – copywriter/art director (táto pracovná skúsenosť sa zohľadňuje aj pri nominovaní porotcov, ktorí v súčasnosti pôsobia

 ako creative director). Českí porotcovia môžu byť i profesní tvorcovia, ktorí sa iným tvorivým spôsobom podieľajú na tvorbe reklamy a zároveň spĺňajú hore uvedená kritériá /napr. reklamní režiséri, fotografi/.

 V kmeňovej porote nemôžu pôsobiť dvaja členovia s príslušnosťou k jednej agentúre.

 

4.1.2. Špecialisti

 

Špecialistom poroty pre kategórie C, D, G,  I, J, K sa môže stať všeobecne uznávaná osobnosť s priamym pracovným vzťahom k danej kategórii. Nemusí pritom pracovať v reklamnej agentúre. Podmienkou je, aby pracoval v oblasti reklamy a mal skúsenosti a rešpekt v oblasti, ktorá súvisí s danou kategóriou súťaže Zlatý klinec.

 Kategóriu kampaň hodnotia spolu s kmeňovou porotou štyria špecialisti, ktorých nominuje Valné zhromaždenie KRAS. Špecialisti pre túto kategóriu sú všeobecne uznávaní profesionáli aktívne pôsobiaci v reklamnej brandži, alebo v médiách. Podstatným kritériom výberu je, aby kandidát nebol len špecializovaným tvorcom /ako napr. copywriter, artdirector a pod./ale musí mať prax:

 v komplexnom riešení kampaní /teda creative director a pod. /v tvorbe komunikačných konceptov stratégií /account director, strategic planner a pod./

 Špecialisti musia spolupracovať na reklamných kampaniach, z ktorých minimálne dve získali významné domáce alebo zahraničné ocenenie, pričom domáce musí byť minimálne Bronzový Klinec a z

medzinárodných cien sú to všetky ocenenia z medzinárodných súťaží, ktoré vstupujú do hodnotenia Agentúry roka.

Ku každej nominácii musí KRAS predložiť i stručné profesijné CV so získanými oceneniami každého kandidáta. Ako špecialista môže byť ďalej nominovaný aktívne píšuci a všeobecne uznávaný publicista.

 Špecialisti pre jednotlivé kategórie majú pri rozhodovaní v rámci jednotlivých kategórií rovnaký hlas ako kmeňoví členovia poroty, okrem udeľovania Grand Prix, o ktorej rozhodujú iba kmeňoví členovia poroty.

 

4.1.3. Predseda poroty

 

Predsedom poroty sa môže stať iba všeobecne uznávaná osobnosť reklamy. Predseda poroty musí byť priamym tvorcom reklám, z ktorých minimálne dve získali významné domáce alebo zahraničné ocenenie. Predseda poroty je zároveň členom kmeňovej poroty. Predseda poroty by mal mať skúsenosť s prácou v porote kreatívnej súťaže, minimálne na národnej úrovni, musí viesť porotu v súlade so štatútom súťaže, s ktorým sa oboznámil pred zasadnutím poroty. Predseda poroty musí byť človek všeobecne vnímaný ako nestranný v posudzovaní súťažných prác.

 

4.2. Kritéria hodnotenia príspevkov pre porotu

 

Základným a jediným kritériom hodnotenia kvality súťažných príspevkov v kategórii A až K je originalita a inovatívnosť kreatívneho nápadu a kvalita jeho realizácie. Pri kategórií K ­ kampaň porota posudzuje originalitu, inovatívnosť, kreativitu ako aj integritu celej kampane. Porota posudzuje ako sa tvorcom podarilo rozvinúť hlavné posolstvo kampane do jednotlivých originálnych komunikačných prostriedkov tak, aby sa znásobila sila posolstva.

Pred začiatkom práce poroty POV posúdi všetky príspevky, či spĺňajú v plnom rozsahu štatút súťaže a či sú zaradené v správnych kategóriách.

Porota preto na svojom zasadnutí už neposudzuje, či jednotlivé príspevky spĺňajú štatút súťaže. Porota má právo meniť zaradenie jednotlivých príspevkov do kategórií alebo ich posudzovať inak, než ako boli prihlásené (jednotlivo alebo ako seriál), práce zlúčiť, alebo seriál rozdeliť.

 

4.3. Zásady rozhodovania poroty

4.3.1.

 

Zasadnutia poroty sú neverejné a konečné výsledky jej hlasovania sú tajné až do ich oficiálneho vyhlásenia na slávnostnom galavečere súťaže. Nominácie súťažných prác na skrátený zoznam (shortlist) budú zverejnené v prvý deň rokovania poroty dopoludnia. S nomináciami na skrátený zoznam bude porota oboznámená pred ich zverejnením. Každý porotca pred začiatkom práce poroty podpíše čestné vyhlásenie, v ktorom sa zaviaže k mlčanlivosti o konečných výsledkoch hlasovania až do oficiálneho vyhlásenia výsledkov. Utajenie výsledkov je zabezpečené osobitným režimom rokovania poroty, ktorý je popísaný v bodoch 4.3.4. až 4.3.5.

 

4.3.2.

Rozhodovanie poroty prebieha v dvoch kolách. Výsledkom rozhodovania poroty po prvom kole je skrátený zoznam (short list). Výsledkom rozhodovania po druhom kole sú ocenenia Zlatý klinec, Strieborný klinec, Bronzový klinec,  ak sa porota rozhodne udeliť ich.

 

4.3.3.

Porota zasadá v dňoch 23. mája až 25. mája 2017. V deň ukončenia práce poroty sa koná slávnostný galavečer súťaže, na ktorom budú vyhlásené výsledky súťaže.

 

4.3.4.

 Skrátený zoznam (shortlist), o ktorom porota rozhodne v prvý deň svojho zasadania, bude zverejnený. Celý priebeh práce poroty v druhý deň zasadania ako aj konečné výsledky sú tajné až do slávnostného vyhlásenia výsledkov súťaže. Priestor, v ktorom pracuje porota, nie je počas druhého dňa práce poroty prístupný nijakým iným osobám okrem členov poroty, zástupcu AAA, zapisovateľa poroty a technického operátora.

 

4.3.5.

Počas posledného dňa práce poroty sa nesmie nikto z porotcov vzdialiť z priestoru vyhradeného pre prácu poroty, nesmie používať mobilný telefón ani odosielať žiadne správy.

 

4.3.6.

Porota musí posúdiť každé prihlásené dielo. O hlasovaní každého porotcu bude urobený záznam do zápisnice. Výpis hlasovania každého porotcu môže byť zverejnený.

 

4.3.7.

Spôsob rozhodovania v prvom kole:

 

Porotcovia hodnotia práce spôsobom ÁNO alebo NIE, pričom kladne hodnotená práca, ktorá získa viac ako tretinu  hlasov poroty postupuje na Long list. Shortlist vzniká na prvom zasadnutí poroty na základe hlasovania nadpolovičnej väčšiny, pričom sa hlasuje o všetkých prácach, ktoré postúpili na Long list.

 

 Na shortlist už nemôže postúpiť žiadna z prác, ktorá sa nedostala na Longlist online hlasovaním.

 

4.3.8.

Spôsob rozhodovania v druhom kole:

 

Porotcovia bodujú každý príspevok týmto bodovacím systémom: 1 až 10, pričom 10 bodov je najvyššie hodnotenie.

 

Súčet  bodov  od jednotlivých porotcov určí poradie príspevkov. Každý porotca zaznamenáva svoje bodovanie jednotlivých príspevkov do formulárov a menovité bodovanie je súčasťou zápisnice. Pri hlasovaní o udelení cien porota môže meniť poradie iba vo výnimočných prípadoch,  ak s tým súhlasí dvojtretinová väčšina porotcov.

 

4.3.9.

 Po rozhodnutí o udelení Zlatých klincov, Strieborných klincov a Bronzových klincov členovia kmeňových porôt pristúpia k rozhodovaniu o udelení, resp. neudelení GRAND PRIX 2018. Cena Grand Prix 2018 je udelená najlepšiemu reklamnému dielu v jednotlivých kategóriách s prihliadnutím na jeho mimoriadnu kreatívnu úroveň. Členovia kmeňových porôt vyberajú z prác, ktoré boli ocenené Zlatým Klincom. Na udelenie Grand Prix je potrebný súhlas najmenej dvojtretinovej väčšiny členov kmeňových porôt.

 

4.3.10.

 

V prípade akýchkoľvek nejasností má predseda poroty právo na základe vlastného rozhodnutia alebo na základe upozornenia ktoréhokoľvek člena poroty zastaviť hlasovanie a  zopakovať ho po vyjasnení sporných momentov.

 

4.3.11

Každý porotca má právo podať jeden návrh na revokáciu hlasovania v rámci jednej kategórie. Predseda poroty má právo dať neobmedzený počet návrhov na revokáciu a tiež má právo dať návrh na revokáciu už revokovaného. Pre revokáciu hlasovania je potrebný súhlas najmenej dvojtretinovej väčšiny členov poroty.

 

4.3.12.

Ak sa porota nadpolovičnou väčšinou zhodne, že niektorá kategória nespĺňa kvalitou  prihlásených prác kritéria súťaže, nebudú sa v tejto kategórii udeľovať ceny. Porota nemá právo zlučovať, meniť ani rozdeľovať kategórie a podkategórie určené štatútom súťaže.

 

4.3.13.

V prípade, že porotca má spoluautorský vzťah k hodnotenému príspevku, resp. komerčný vzťah k jeho prihlasovateľovi, alebo k tretej osobe, ktorá je majetkovo prepojená alebo personálne prepojená s prihlasovateľom, musí tento vzťah verejne predsedovi poroty  deklarovať pred hodnotením príspevku. V takom prípade tento porotca príspevok nehodnotí a jeho hlas bude mať hodnotu aritmetického priemeru hlasov ostatných členov poroty pre daný príspevok. Na verejných prezentáciách shorlistový kampaní porotca so vzťahom k danej práci nemôže  prezentovať a nezodpovedá otázky.  Na zasadnutí poroty sa  diskusie  zúčastňuje iba ak zodpovedá otázky ostatných členov poroty. Majetkovým prepojením sa na účely tohto štatútu rozumie účasť na základnom imaní druhých osôb alebo podiel na hlasovacích právach druhých osôb, personálnym prepojením je účasť na riadení alebo na kontrole druhej osoby, a to aj prostredníctvom spoločníkov obchodnej spoločnosti.

 

4.3.14.

Zapisovateľ súťaže skontroluje po každom kole hlasovania správnosť výsledkov.

 

4.3.15.

 Výsledky práce poroty sú platné, ak písomný záznam z priebehu práce poroty a výsledkov jej hlasovaní podpíše predseda poroty

 

4.3.16.

 Okrem zapisovateľa poroty, technického operátora,  sa zasadnutia poroty zúčastňuje i zástupca organizátora, ktorého určuje P.O.V. . Členovia poroty, zapisovateľ, zástupca organizátora a technický operátor sú zaviazaní mlčanlivosťou o výsledkoch hlasovania až do ich oficiálneho zverejnenia.

 

4.3.17.

Porota môže využiť hlasovací software, pri zachovaní vyššie uvedených pravidiel.

 

5. PÔVODNOSŤ

 POV má právo diskvalifikovať tie prihlásené príspevky, ktorých originalita kreatívneho riešenia je spochybnená. V prípade, že sa nepôvodnosť prihláseného diela preukáže až po súťaži, celý problém bude medializovaný so všetkými etickými aj právnymi dôsledkami a s oficiálnym stanoviskom vyhlasovateľa súťaže.

 

Za pôvodnosť, vyrovnanie všetkých autorských aj ďalších práv a za správnosť údajov na prihláške ručí iba prispievateľ.

 

6. TERMÍNY

Súťažné príspevky je možné prihlásiť do súťaže online na adrese http://sutaz.zlatyklinec.sk/. Ostatné materiály prosíme doručiť doporučenou poštou, kuriérom alebo osobne na doleuvedenú adresu KLUBU REKLAMNÝCH AGENTÚR SLOVENSKA do 20. apríla 2018 do 24.00 hod. Prihlášky doručené po tomto termíne nebudú zaradené do súťaže.

Práca poroty sa začína 23. mája 2018 a končí 25. mája 2018.  Shortlist bude zverejnený dopoludnia 25. mája 2018. Slávnostné vyhlásenie výsledkov, spojené s prezentáciou súťažných prác, bude verejné a uskutoční sa 25. mája 2018 v Bratislave.

 

7. POPLATKY

Poplatok za každý samostatne prihlásený príspevok s výnimkou špeciálnych cien je určený sumou 250,­ eur, bez DPH.

Prihlasovateľ môže svoje príspevky do jednotlivých kategórií prihlásiť aj ako seriál , pričom počet častí seriálu nie je obmedzený. Túto skutočnosť musí prihlasovateľ zreteľne vyznačiť na prihláške do súťaže.

Poplatok za každý prihlásený seriál a prihlásené práce v kategórii kampaň, Kreativita v PR kampani a Event je 500,­ eur (bez DPH).

 

Pre členov Klubu reklamných agentúr Slovenska sú poplatky pre samostatný príspevok 200,­ eur bez DPH a seriál a kampaň 400,­ eur bez DPH.

 

Vyhlasovateľ vyradí zo súťaže tie príspevky, za ktoré prihlasovateľ neuhradí vstupný poplatok do 15. mája 2018. Za úhradu sa považuje pripísanie poplatku v príslušnej sume na účet vyhlasovateľa súťaže alebo úhrada v hotovosti v sídle KRAS.

 

 

8. PRÁVA

 

Prihlásením sa do súťaže prihlasovateľ súhlasí s týmito podmienkami:

 

a)  prihlásené práce môžu byť medializované (ako celok alebo jednotlivé časti) vo všetkých materiáloch a pri všetkých aktivitách týkajúcich sa prezentácie súťaže Zlatý klinec 2018, a to v súlade s rozhodnutím vyhlasovateľa súťaže;

 

b)  prihlasovateľ sa prihlásením práce do súťaže vopred zrieka odmeny za akékoľvek použitie diela v uvedenom rozsahu a na určený účel.

 

Príspevky a inú korešpondenciu zasielajte na kontaktnú adresu súťaže:

 

KLUB REKLAMNÝCH AGENTÚR SLOVENSKA Šustekova 51

 

851 04 Bratislava

 

Vstupné poplatky uhrádzajte na účet vyhlasovateľa súťaže:

 

AD AWARDS ASSOCIATION, s.r.o. Šustekova 51

851 04 Bratislava

IČO: 357 43 794

IČ DPH: SK2020230014

 

IBAN: SK5411000000002947004353

 

Kontaktná osoba:

Jana Šimeková e­mail: simekova@kras.sk mobil:  0903 783 078