Štatút

ZLATÝ KLINEC 2020

ŠTATÚT

1. ZÁKLADNÉ  PODMIENKY

1.1.

Vyhlasovateľom súťaže je spoločnosť Ad Awards Association, s. r. o.

1.2.

Odbornými garantmi súťaže sú Klub reklamných agentúr Slovenska (KRAS), Art Director's Club Slovensko (ADC) a odborný mesačník Stratégie.

1.3.

Najvyšším orgánom súťaže je trojčlenný prípravný a organizačný výbor (POV), ktorý sa skladá z jedného zástupcu Klubu reklamných agentúr Slovenska, jedného zástupcu Art Director's Clubu Slovensko a jedného zástupcu odborného mesačníka Stratégie. Každý zástupca je povinný písomne menovať svojho náhradníka.

1.4.

Výkonným orgánom súťaže je výkonný riaditeľ, ktorého navrhujú a volia členovia POV.

1.5.

Podmienkou prijatia kreatívnych prác do súťaže je včasné doručenie prihlásenej práce do dňa uzávierky v určenej forme a podľa technických podmienok uvedených v tomto štatúte, doručenie riadne, úplne a pravdivo vyplnenej prihlášky ku každej prihlásenej práci spolu s popisom v slovenskom jazyku, uhradenie príslušných poplatkov do určeného termínu a v prípade právnických osôb doručenie výpisu z obchodného registra SR (najviac 3 mesiace starý) alebo kópie o registrácii živnosti prihlasovateľa. Výpis nie je požadovaný od agentúr, ktoré sú členom Klubu reklamných agentúr Slovenska.

1.6.

Súťažné práce nesmú obsahovať branding prihlasovateľa. Prípravno-organizačný výbor si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže takú súťažnú prácu, z ktorej prihlasovateľ neodstráni branding ani po výzve zo strany POV a v lehote určenej na jej odstránenie.

1.7.

Do súťaže môžu byť prihlásené iba také práce, ktoré spĺňajú nasledujúce kritériá:

  • K zverejneniu prác (použitiu na reklamné účely) prišlo v termíne od 30. mája 2019 do 30. júna 2020. Do súťaže môžu byť prihlásené aj také práce, ktoré boli zverejnené pred 30. májom 2019 a zároveň ich zverejnenie (použitie na reklamné účely) pokračovalo aj po 30. máji 2019 a ktoré zároveň neboli prihlásené do iného predchádzajúceho ročníka súťaže, bez ohľadu na kategóriu súťaže.
  • Boli podľa zadania klienta vytvorené v Slovenskej republike.
  • Majetkové práva k týmto prácam originálne vykonáva osoba so sídlom alebo bydliskom v Slovenskej republike.
  • Boli súčasťou reklamnej kampane v Slovenskej republike, resp. v Slovenskej republike boli použité ako reklama.
  • Alebo boli súčasťou reklamnej kampane mimo Slovenskej republiky (agentúra je v tomto prípade povinná doložiť potvrdenie od klienta, že prácu realizovala).
  • Sú prihlásené do takej kategórie, v ktorej boli v médiách od 30. mája 2019 do 30. júna 2020  alebo pred týmto obdobím zverejnené podľa tohto štatútu.
  • Komunikačný koncept bol vytvorený subjektom so sídlom alebo bydliskom v Slovenskej republike.

Prípravno-organizačný výbor si vyhradzuje právo v prípade pochybností o pravdivosti prihlášky, o splnení kritérií na prihlásenie práce do súťaže, o pôvodnosti a originalite nezaradiť prihlásenú prácu do súťaže.

Prihlasovateľ svojím podpisom prihlášky potvrdzuje, že sa oboznámil s podmienkami súťaže, že zobral na vedomie uvedené kritériá, že súhlasí so štatútom súťaže bez výhrady a že ním prihlásené práce spĺňajú všetky kritériá určené štatútom súťaže.

2. KATEGÓRIE

2.1.

Súťaží sa v nasledujúcich kategóriách a podkategóriách:

KATEGÓRIA A – VIZUÁL

A1 – Print

A2 – Poster  

A3 – Online vizuál

(„Novodobý print“ – cover page, status s fotografiou, statický banner – statický vizuál, ktorý nebol publikovaný v tlači, ale spĺňa kritériá printu či posteru. Hodnotí sa takisto ako print a poster – idea, prevedenie, art direction a copy).    

KATEGÓRIA B – OUT OF HOME 

B1 – Komerčné produkty a služby

KATEGÓRIA C – CRAFT

C1 – Best Copywriting
C2 – Best Artdirection 
C3 – Best Digital craft

C4 – Best Film Craft
C5 – Best Sound Craft
C6 – Best Illustration
C7 – Best Photography 

KATEGÓRIA D – DESIGN 

D1 – Logo & Identity

D2 – Publikácie a tlačoviny

(Tlačoviny, knihy, brožúry, letáky, pozvánky)

D3 – POS & DM

(materiály, tlačoviny a objekty určené na priame oslovenie zákazníka)

D4 – Obalový dizajn

D5 – Websites & Mobile

KATEGÓRIA E – AUDIO REKLAMA

E1 – Rádio

E2 – Iné audio formáty (Spotify, Instore, vlaky, autobusy a ostatné)

E3 – Upútavky na program, jingle

KATEGÓRIA F – FILM

F1 – Televízna reklama

F2 – Kinoreklama

F3 – Online film a video

F4 – Upútavky na program, jingle

KATEGÓRIA G – DIGITAL

G1 –  Banners and other rich media
G2  – Social Media 

G3 – Mobile & Apps

G4  – Influencer marketing 
G5 –  Other digital solutions

(screensavers, widgets, tickers, organisers, calendars, diaries, counters, calculators, etc.)

KATEGÓRIA H – MEDIÁ

H1 –   Klasické médiá – TV, rádio, kino, print, poster, outdoor, budovy, objekty a zariadenia (výnimočné kreatívne využitie klasických nosičov, mediálna kreativita, mediálne plánovanie)

H2  –  New media (kreatívne použitie netradičných alebo nových nosičov)

H3  –  Sponzoring a špeciálne eventy

H4 – Branded content

KATEGÓRIA I – PROMO & ACTIVATION

I1  – B2B (... to business) event, externé podujatia
(Live marketing, eventy a podujatia prihlásené v tejto kategórii sú riadené udalosti určené pre externú cieľovú skupinu „biznis“ – dodávatelia, obchodní partneri, klienti a pod. Primárnym cieľom je podpora, upevnenie prípadne prehĺbenie obchodných vzťahov zadávateľa s cieľom dosiahnutia definovaných obchodných cieľov – vyhodnotenie a podpora existujúcej spolupráce, ocenenia obchodných partnerov, predstavenia nových produktov a pod.)

I2   –   B2C (... to customers) event, externé podujatia
(Live marketing, eventy a podujatia prihlásené v tejto kategórii sú riadené udalosti určené pre priame oslovenie cieľovej skupiny koncových zákazníkov – užívateľov produktov a služieb zadávateľom. Primárnym cieľom môže byť edukácia cieľovej skupiny, podpora predaja, produktová aktivácia, uvádzanie produktov na trh, voľnočasová aktivácia, predstavenie nových služieb či produktov s cieľom dosiahnutia definovaných obchodných cieľov – zvýšenie predajnosti, návštevnosti a pod.)

I3 – B2I Event – Interné podujatia 

(Live marketing, eventy a podujatia ako riadené udalosti určené „dovnútra“ zadávateľa – pre zamestnancov, manažment, akcionárov a pod.)

I4 – Promotion

(Akcie na podporu predaja a lojality zákazníkov, in-store aktivity, špeciálne ponuky, ochutnávky, súťaže a pod.)

I5 – Direct marketing

(Aktivity cielené priamo na spotrebiteľa)

I6 – Response & Real time activities

(Offline a online aktivity zamerané na okamžitú reakciu zákazníka)

KATEGÓRIA J – KREATIVITA  V  PR KAMPANI

J1 –   Corporate Communications

(Projekty na podporu firemnej povesti a imidžu, vzťahy s médiami, krízová komunikácia, komunikačná podpora strategických zmien, change management)

J2 –    Business to Business PR a Business to Consumer PR

(PR projekty pri komunikácii firmy s obchodnými partnermi. Podpora značky, launch nových produktov a služieb, podpora existujúcich produktov, zákazníckych služieb, PR projekty na podporu produktových značiek a služieb určených pre konečného spotrebiteľa. Ide napríklad o uvedenie nového produktu či služby na trh, podpora existujúcich produktov, relaunch a integrovaný marketing)

J3 –    Community Relations a Internal Communication

(Projekty zamerané na vytváranie dlhodobých vzťahov medzi firmou a ostatnými stakeholdermi. Ide napríklad o projekty z oblasti Corporate Social Responsibility, sponzorstva, firemnej filantropie, podpora záujmových združení. Projekty komunikácie korporácií s internými cieľovými skupinami – zamestnancami či akcionármi. Patria sem firemné médiá – tlačové i elektronické, projekty na zlepšovania firemnej kultúry, motivačné programy využívajúce nástroje internej komunikácie, employee relations atď.)

J4 - Community building/management

KATEGÓRIA K – KAMPAŇ

K1 – Integrovaná kampaň

K2 – Digitálna kampaň

KATEGÓRIA L – KREATIVITA V ČASE KORONY

       (Do tejto kategórie môžu byť prihlásené práce, ktoré kreatívne využili mimoriadnu situáciu pandémie).

Za reklamnú kampaň sa na účely tejto súťaže považuje také dielo, ktoré bolo realizované najmenej v dvoch rozličných typoch médií. Prihlasovateľ má právo prihlásiť do tejto kategórie aj práce, ktoré predtým prihlásil samostatne do jednotlivých kategórií.

Kampane budú v II. kole hodnotené porotou v rámci verejných prezentácií, ktoré sa uskutočnia v deň vyhlásenia výsledkov, v čase a podľa podmienok určených POV v nadväznosti na sprievodný program ZK. Agentúry majú vyhradený čas 10 minút na prezentáciu a porotcovia majú priestor 5 minút na kladenie otázok. V rámci verejných prezentácií majú právo klásť otázky prezentujúcim výhradne členovia poroty, a to vecne, jasne a s relevanciou k prezentovanej kampani. Otázky či vstupy porotcov nemôžu mať  znevažujúci charakter. Člen poroty, ktorý je v nejakom vzťahu s prezentujúcou kampaňou, musí tento vzťah deklarovať  a nemôže do prezentácie vstupovať, dopĺňať ju či ju inak komentovať. Prezentujúci musia byť pripravení zodpovedať akúkoľvek otázku v súvislosti s prezentovanou kampaňou, dodatočné doplnenie informácií nie je možné.

2.2.

Počet prác prihlásených do jednotlivých kategórií od jedného prihlasovateľa nie je obmedzený. Prihlasovateľ má právo prihlásiť príspevky samostatne alebo ako seriál.  Porota má však právo zlučovať alebo rozdeľovať práce prihlásené ako seriál.

2.3.

POV pred začiatkom práce poroty posúdi, či prihlásené práce spĺňajú  štatút súťaže a či sú prihlásené v správnych kategóriách. POV má právo vyradiť zo súťaže príspevky, ktoré nespĺňajú štatút súťaže. V takomto prípade prihlasovateľ nemá právo na vrátenie finančných prostriedkov.

Pokiaľ bol príspevok prihlásený do inej kategórie, než do ktorej patrí, POV a porota súťaže na svojom zasadnutí  majú právo preradiť ho do správnej kategórie.

3. OCENENIA

3.1. Zlatý, Strieborný a Bronzový Klinec 2020

V každej z kategórií a podkategóriách sa udeľujú tieto ocenenia: Zlatý Klinec, Strieborný Klinec, Bronzový Klinec. Porota sa môže rozhodnúť neudeliť niektorú z cien alebo neudeliť žiadnu cenu v ktorejkoľvek kategórii. Počet Zlatých, Strieborných a Bronzových Klincov udelených v jednotlivých kategóriách nie je obmedzený.

3.2. GRAND PRIX 2020

Porota môže okrem cien z bodu 3.1. udeliť aj jednu mimoriadnu cenu – Grand Prix 2020 (pozri bod 4.3.9.) len pre komerčné subjekty.

3.3. FILIP 2020

Súčasťou ocenení odovzdávaných na Zlatom Klinci 2020 je aj cena Filip 2020, ktorú udeľuje ADC slovenskej kreatívnej osobnosti za výnimočný prínos v kreativite slovenskej reklamy v roku 2019.

3.4.    Špeciálna cena ART PRIX

Cenu za unikátny počin  roka môžu udeliť členovia kmeňových porôt aktuálneho ročníka Zlatého Klinca ako ocenenie jednotlivcovi za výrazný umelecký vklad do reklamného diela. Ocenenie môže byť udelené v niektorej z nasledujúcich kategórií (profesií):

­  fotografia,

­  ilustrácia, grafika, resp. iné výtvarné dielo,

­  hudba,

­  réžia,

­  kamera,

­  iné.

Cenu za Umelecký počin roka môžu udeliť členovia kmeňových porôt hlasovaním o udelení ceny (dvojtretinovou väčšinou), pričom môže byť udelená najviac jedna cena. Do jednotlivých kategórií sa príspevky neprihlasujú, porota vyberá kandidátov na toto ocenenie tým spôsobom, že počas hodnotenia jednotlivých súťažných kategórií Zlatého Klinca zaznamenáva prípadné výrazné umelecké počiny v spomenutých profesiách. Rozhodovanie o udelení  Ceny za umelecký počin nasleduje po vyhodnotení všetkých kategórií Zlatého Klinca. Cena je udeľovaná menovite tvorcom. Za toto ocenenie neprislúchajú žiadne body v hodnotení Agentúra roka.

3.5.    Špeciálna cena pre Agentúru večera  Zlatého Klinca 2020 – Véčko

Véčko je ocenenie pre agentúru, ktorá získa najviac bodov podľa počtu ocenení hodnotených metodikou  podľa bodového systému:

Grand Prix

200

Zlatý Klinec reklamná kampaň

100

Strieborný Klinec reklamná kampaň

70

Bronzový Klinec reklamná kampaň

50

Finalista reklamná kampaň

25

Zlatý Klinec

70

Strieborný Klinec

50

Bronzový Klinec

30

Finalista/short list

10

Ocenenie bude verifikované minimálne dvoma členmi POV.  V prípade rovnosti hlasov dvoch alebo viacerých agentúr, ocenenie získajú  obe, prípadne všetky agentúry s najvyšším bodovým ziskom.

4. POROTA

4.1. Vytvorenie poroty

Prihlásené súťažné práce hodnotia dve poroty súťaže Zlatý Klinec 2020, ktoré majú po 7 kmeňových porotcov (spolu s predsedom poroty), 2 špecialistov pre kategóriu C, G, I, J, E, H a I a 4 špecialistov pre kategóriu K. Porota Single channel jury hodnotí kategórie A, B, C, D, E, F a Multi channel jury G, H, I, J, K, L. Kandidátov do kmeňovej poroty, predsedu poroty navrhuje ADC písomne, najneskôr do 29. marca 2019. Špecialistov pre kategóriu G – Digital navrhuje Asociácia digitálnych marketingových Agentúr (ADMA), K – Kampaň navrhuje Klub reklamných agentúr Slovenska (KRAS), kategóriu J – Asociácia PR agentúr na Slovensku (APRSR), kategóriu I – BTL komunikačná asociácia. V prípade, ak niektorá z profesijných združení nepošle svoj návrh v stanovenom termíne, špecialistov navrhne POV.

 

Ku každej nominácii musí KRAS i ADC predložiť i stručné profesijné CV so získanými oceneniami každého kandidáta. Návrh ADC na zloženie slovenskej časti kmeňovej poroty je predložený v tvare copywriter a jeho náhradníci, art director a jeho náhradníci, pričom ADC určuje i poradie nominovaných. Súčasťou návrhu celej poroty budú aj tri nominácie na predsedu poroty, ktorého schvaľuje POV.

Návrh ADC na zostavenie poroty definitívne schvaľuje POV po predchádzajúcom stanovisku Valného zhromaždenia KRAS.

4.1.1. Kmeňová porota

Kmeňové poroty tvorí sedem členov – šesť zo Slovenska a jeden zo zahraničia. Za zahraničného porotcu sa na účely tohto štatútu považuje osoba, ktorá reprezentatívnym spôsobom pôsobí v profesii súvisiacej s príslušnou kategóriou na trhoch mimo SR. Členom poroty sa môže stať iba všeobecne uznávaná osobnosť reklamy. Členovia poroty musia byť priamymi tvorcami reklám, z ktorých minimálne dve získali významné domáce alebo zahraničné ocenenie, pričom domáce musí byť minimálne Bronzový Klinec a z medzinárodných cien sú to všetky ocenenia z medzinárodných súťaží, ktoré vstupujú do hodnotenia Agentúry roka.

V kmeňovej porote sú vyvážene zastúpené základné kreatívne profesie – copywriter/art director (táto pracovná skúsenosť sa zohľadňuje aj pri nominovaní porotcov, ktorí v súčasnosti pôsobia ako creative director). Českí porotcovia môžu byť i profesijní tvorcovia, ktorí sa iným tvorivým spôsobom podieľajú na tvorbe reklamy a zároveň spĺňajú hore uvedené kritériá (napr. reklamní režiséri, fotografi).

V kmeňovej porote nemôžu pôsobiť dvaja členovia s príslušnosťou k jednej agentúre.

4.1.2. Špecialisti

Špecialistom poroty pre kategórie C, D, G, I, J, K sa môže stať všeobecne uznávaná osobnosť s priamym pracovným vzťahom k danej kategórii. Nemusí pritom pracovať v reklamnej agentúre. Podmienkou je, aby pracovala v oblasti reklamy a mala skúsenosti a rešpekt v oblasti, ktorá súvisí s danou kategóriou súťaže Zlatý Klinec.

Kategóriu kampaň hodnotia spolu s kmeňovou porotou štyria špecialisti, ktorých nominuje Valné zhromaždenie KRAS. Špecialisti pre túto kategóriu sú všeobecne uznávaní profesionáli aktívne pôsobiaci v reklamnej brandži alebo v médiách. Podstatným kritériom výberu je, aby kandidát nebol len špecializovaným tvorcom (ako napr. copywriter, artdirector a pod.), ale musí mať prax:

  • V komplexnom riešení kampaní (teda creative director a pod.).
  • V tvorbe komunikačných konceptov stratégií (account director, strategic planner a pod.).

Špecialisti musia spolupracovať na reklamných kampaniach, z ktorých minimálne dve získali významné domáce alebo zahraničné ocenenie, pričom domáce musí byť minimálne Bronzový Klinec a z medzinárodných cien sú to všetky ocenenia z medzinárodných súťaží, ktoré vstupujú do hodnotenia Agentúry roka.

Ku každej nominácii musí KRAS predložiť i stručné profesijné CV so získanými oceneniami každého kandidáta. Ako špecialista môže byť ďalej nominovaný aktívne píšuci a všeobecne uznávaný publicista.

Špecialisti pre jednotlivé kategórie majú pri rozhodovaní v rámci jednotlivých kategórií rovnaký hlas ako kmeňoví členovia poroty, okrem udeľovania Grand Prix a Art Prix, o ktorých rozhodujú iba kmeňoví členovia poroty.

4.1.3. Predseda poroty

Predsedom poroty sa môže stať iba všeobecne uznávaná osobnosť reklamy. Predseda poroty musí byť priamym tvorcom reklám, z ktorých minimálne dve získali významné domáce alebo zahraničné ocenenie. Predseda poroty je zároveň členom kmeňovej poroty. Predseda poroty by mal mať skúsenosť s prácou v porote kreatívnej súťaže, minimálne na národnej úrovni, musí viesť porotu v súlade so štatútom súťaže, s ktorým sa oboznámil pred zasadnutím poroty. Predseda poroty musí byť človek všeobecne vnímaný ako nestranný v posudzovaní súťažných prác.

4.2. Kritériá hodnotenia príspevkov pre porotu

Základným a jediným kritériom hodnotenia kvality súťažných príspevkov v kategórii A až L je originalita a inovatívnosť kreatívneho nápadu a kvalita jeho realizácie. Pri kategórií K – kampaň porota posudzuje originalitu, inovatívnosť, kreativitu, ako aj integritu celej kampane. Porota posudzuje ako sa tvorcom podarilo rozvinúť hlavné posolstvo kampane do jednotlivých originálnych komunikačných prostriedkov tak, aby sa znásobila sila posolstva.

Pred začiatkom práce poroty POV posúdi všetky príspevky, či spĺňajú v plnom rozsahu štatút súťaže a či sú zaradené v správnych kategóriách.

Porota preto na svojom zasadnutí už neposudzuje, či jednotlivé príspevky spĺňajú štatút súťaže. Porota má právo meniť zaradenie jednotlivých príspevkov do kategórií alebo ich posudzovať inak, než ako boli prihlásené (jednotlivo alebo ako seriál), práce zlúčiť alebo seriál rozdeliť.

4.3. Zásady rozhodovania poroty

4.3.1.

Zasadnutia poroty sú neverejné a konečné výsledky jej hlasovania sú tajné až do ich oficiálneho vyhlásenia na slávnostnom galavečere súťaže. Nominácie súťažných prác na skrátený zoznam (shortlist) budú zverejnené v prvý deň rokovania poroty.  S nomináciami na skrátený zoznam bude porota oboznámená pred ich zverejnením. Každý porotca pred začiatkom práce poroty podpíše čestné vyhlásenie, v ktorom sa zaviaže k mlčanlivosti o konečných výsledkoch hlasovania až do oficiálneho vyhlásenia výsledkov. Utajenie výsledkov je zabezpečené osobitným režimom rokovania poroty, ktorý je popísaný v bodoch 4.3.4. až 4.3.5.

4.3.2.

Rozhodovanie poroty prebieha v dvoch kolách. Výsledkom rozhodovania poroty po prvom kole je skrátený zoznam (short list). Výsledkom rozhodovania po druhom kole sú ocenenia Zlatý Klinec, Strieborný Klinec, Bronzový Klinec,  ak sa porota rozhodne udeliť ich.

4.3.3.

Porota zasadá v dňoch 16.  až  18.  september  2020.  V deň ukončenia práce poroty sa koná slávnostný galavečer súťaže, na ktorom budú vyhlásené výsledky súťaže.

4.3.4.

Skrátený zoznam (shortlist), o ktorom poroty rozhodnú v prvý deň svojho zasadania, bude zverejnený. Celý priebeh práce poroty v druhý deň zasadania aj konečné výsledky sú tajné až do slávnostného vyhlásenia výsledkov súťaže. Priestor, v ktorom pracuje porota, nie je počas tretieho dňa práce poroty prístupný nijakým iným osobám okrem členov poroty, zástupcu AAA, zapisovateľa poroty a technického operátora.

4.3.5.

Počas posledného dňa práce poroty sa nesmie nikto z porotcov vzdialiť z priestoru vyhradeného na prácu poroty, nesmie používať mobilný telefón ani odosielať žiadne správy.

4.3.6.

Porota musí posúdiť každé prihlásené dielo. O hlasovaní každého porotcu bude urobený záznam do zápisnice. Výpis hlasovania každého porotcu môže byť zverejnený.

 

4.3.7.

Spôsob rozhodovania v prvom kole:

Porotcovia hodnotia práce spôsobom ÁNO alebo NIE, pričom kladne hodnotená práca, ktorá získa viac ako tretinu  hlasov poroty, postupuje na Long list. Shortlist vzniká na prvom zasadnutí poroty na základe hlasovania nadpolovičnej väčšiny, pričom sa hlasuje o všetkých prácach, ktoré postúpili na Long list.

Na shortlist už nemôže postúpiť žiadna z prác, ktorá sa nedostala na Longlist online hlasovaním.

4.3.8.

Spôsob rozhodovania v druhom kole:

Porotcovia bodujú každý príspevok týmto bodovacím systémom: 1 až 10, pričom 10 bodov je najvyššie hodnotenie.

Súčet  bodov  od jednotlivých porotcov určí poradie príspevkov. Každý porotca zaznamenáva svoje bodovanie jednotlivých príspevkov do formulárov a menovité bodovanie je súčasťou zápisnice. Pri hlasovaní o udelení cien porota môže meniť poradie iba vo výnimočných prípadoch,  ak s tým súhlasí dvojtretinová väčšina porotcov.

4.3.9.

Po rozhodnutí o udelení Zlatých Klincov, Strieborných Klincov a Bronzových Klincov členovia kmeňových porôt pristúpia k rozhodovaniu o udelení, resp. neudelení GRAND PRIX 2020. Cena Grand Prix 2020 je udelená najlepšiemu reklamnému dielu v jednotlivých kategóriách s prihliadnutím na jeho mimoriadnu kreatívnu úroveň. Členovia kmeňových porôt vyberajú z prác, ktoré boli ocenené Zlatým Klincom. Na udelenie Grand Prix je potrebný súhlas najmenej dvojtretinovej väčšiny členov kmeňových porôt.

4.3.10.

V prípade akýchkoľvek nejasností má predseda poroty právo na základe vlastného rozhodnutia alebo na základe upozornenia ktoréhokoľvek člena poroty zastaviť hlasovanie a  zopakovať ho po vyjasnení sporných momentov.

4.3.11

Každý porotca má právo podať jeden návrh na revokáciu hlasovania v rámci jednej kategórie. Predseda poroty má právo dať neobmedzený počet návrhov na revokáciu a tiež má právo dať návrh na revokáciu už revokovaného. Na revokáciu hlasovania je potrebný súhlas najmenej dvojtretinovej väčšiny členov poroty.

4.3.12.

Ak sa porota nadpolovičnou väčšinou zhodne, že niektorá kategória nespĺňa kvalitou  prihlásených prác kritériá súťaže, nebudú sa v tejto kategórii udeľovať ceny. Porota nemá právo zlučovať, meniť ani rozdeľovať kategórie a podkategórie určené štatútom súťaže.

4.3.13.

V prípade, že porotca má spoluautorský vzťah k hodnotenému príspevku, resp. komerčný vzťah k jeho prihlasovateľovi, alebo k tretej osobe, ktorá je majetkovo prepojená alebo personálne prepojená s prihlasovateľom, musí tento vzťah verejne predsedovi poroty  deklarovať pred hodnotením príspevku. V takom prípade tento porotca príspevok nehodnotí a jeho hlas bude mať hodnotu aritmetického priemeru hlasov ostatných členov poroty pre daný príspevok. Na verejných prezentáciách shorlistových kampaní porotca so vzťahom k danej práci nemôže  prezentovať a nezodpovedá otázky.  Na zasadnutí poroty sa  diskusie  zúčastňuje, iba ak zodpovedá otázky ostatných členov poroty. Majetkovým prepojením sa na účely tohto štatútu rozumie účasť na základnom imaní druhých osôb alebo podiel na hlasovacích právach druhých osôb, personálnym prepojením je účasť na riadení alebo na kontrole druhej osoby, a to aj prostredníctvom spoločníkov obchodnej spoločnosti.

4.3.14.

Zapisovateľ súťaže skontroluje po každom kole hlasovania správnosť výsledkov.

4.3.15.

Výsledky práce poroty sú platné, ak písomný záznam z priebehu práce poroty a výsledkov jej hlasovaní podpíše predseda poroty

4.3.16.

Okrem zapisovateľa poroty, technického operátora  sa zasadnutia poroty zúčastňuje i zástupca organizátora, ktorého určuje POV. Členovia poroty, zapisovateľ, zástupca organizátora a technický operátor sú zaviazaní mlčanlivosťou o výsledkoch hlasovania až do ich oficiálneho zverejnenia.

4.3.17.

Porota môže využiť hlasovací softvér pri zachovaní vyššie uvedených pravidiel.

5. PÔVODNOSŤ

POV má právo diskvalifikovať tie prihlásené príspevky, ktorých originalita kreatívneho riešenia je spochybnená. V prípade, že sa nepôvodnosť prihláseného diela preukáže až po súťaži, celý problém bude medializovaný so všetkými etickými aj právnymi dôsledkami a s oficiálnym stanoviskom vyhlasovateľa súťaže.

Za pôvodnosť, vyrovnanie všetkých autorských aj ďalších práv a za správnosť údajov na prihláške ručí iba prispievateľ.

6. TERMÍNY

Súťažné príspevky je možné prihlásiť do súťaže online na adrese http://sutaz.zlatyklinec.sk/. Ostatné materiály prosíme doručiť doporučenou poštou, kuriérom alebo osobne na doleuvedenú adresu KLUBU REKLAMNÝCH AGENTÚR SLOVENSKA do 25. augusta 2020 do 24.00 hod. Prihlášky doručené po tomto termíne nebudú zaradené do súťaže.

Práca poroty sa začína 16. septembra 2020 a končí 18. septembra 2020.

Shortlist bude zverejnený dopoludnia 18. septembra 2020. Slávnostné vyhlásenie výsledkov, spojené s prezentáciou súťažných prác, bude verejné a uskutoční sa 18. septembra 2020 v Bratislave.

7. POPLATKY

Poplatok za každý samostatne prihlásený príspevok s výnimkou špeciálnych cien je určený sumou 200 eur bez DPH.

Prihlasovateľ môže svoje príspevky do jednotlivých kategórií prihlásiť aj ako seriál, pričom počet častí seriálu nie je obmedzený. Túto skutočnosť musí prihlasovateľ zreteľne vyznačiť na prihláške do súťaže.

Poplatok za každý prihlásený seriál a prihlásené práce v kategórii Kampaň, Kreativita v PR kampani a Promo & Activation je 400 eur bez DPH.

Pre členov Klubu reklamných agentúr Slovenska sú poplatky pre samostatný príspevok 160 eur bez DPH a seriál a kampaň 320 eur bez DPH.

Vyhlasovateľ vyradí zo súťaže tie príspevky, za ktoré prihlasovateľ neuhradí vstupný poplatok do 15. septembra 2020. Za úhradu sa považuje pripísanie poplatku v príslušnej sume na účet vyhlasovateľa súťaže alebo úhrada v hotovosti v sídle KRAS.

8. PRÁVA

Prihlásením sa do súťaže prihlasovateľ súhlasí s týmito podmienkami:

a)   prihlásené práce môžu byť medializované (ako celok alebo jednotlivé časti) vo všetkých materiáloch a pri všetkých aktivitách týkajúcich sa prezentácie súťaže Zlatý Klinec 2020, a to v súlade s rozhodnutím vyhlasovateľa súťaže;

a)   prihlasovateľ sa prihlásením práce do súťaže vopred zrieka odmeny za akékoľvek použitie diela v uvedenom rozsahu a na určený účel.

Príspevky a inú korešpondenciu zasielajte na kontaktnú adresu súťaže:

KLUB REKLAMNÝCH AGENTÚR SLOVENSKA

Šustekova 51

851 04 Bratislava

Vstupné poplatky uhrádzajte na účet vyhlasovateľa súťaže:

AD AWARDS ASSOCIATION, s. r. o.,

Šustekova 51

851 04 Bratislava

IČO: 357 43 794

IČ DPH: SK2020230014

IBAN: SK5411000000002947004353

Kontaktná osoba:

Silvia Cyprichová, e-mail: silvia.cyprichova@kras.sk,  mobil:  0907 025 752